Foto 1: Gustave Adolphe Simoneau (1810-1870): Graphik - Lithographie, Ausruhende, datiert 1824

Gustave Adolphe Simoneau (1810-1870): Graphik - Lithographie, Ausruhende, datiert 1824