Foto 1: Bauchige Keramik Vase, um 1910-23, Johann Lipp - Mering
Foto 2: Bauchige Keramik Vase, um 1910-23, Johann Lipp - Mering
Foto 3: Bauchige Keramik Vase, um 1910-23, Johann Lipp - Mering

Bauchige Keramik Vase, um 1910-23, Johann Lipp - Mering