Foto 1: Porzellanfigur Guanyin, China, Anfang 20. Jahrhundert, Dehua / Blanc de Chine
Foto 2: Porzellanfigur Guanyin, China, Anfang 20. Jahrhundert, Dehua / Blanc de Chine
Foto 3: Porzellanfigur Guanyin, China, Anfang 20. Jahrhundert, Dehua / Blanc de Chine
Foto 4: Porzellanfigur Guanyin, China, Anfang 20. Jahrhundert, Dehua / Blanc de Chine
Foto 5: Porzellanfigur Guanyin, China, Anfang 20. Jahrhundert, Dehua / Blanc de Chine
Foto 6: Porzellanfigur Guanyin, China, Anfang 20. Jahrhundert, Dehua / Blanc de Chine
Foto 7: Porzellanfigur Guanyin, China, Anfang 20. Jahrhundert, Dehua / Blanc de Chine

Porzellanfigur Guanyin, China, Anfang 20. Jahrhundert, Dehua / Blanc de Chine