Foto 1: Bronzeplastik, Avalokiteshvara, Nepal, 19. Jahrhundert
Foto 2: Bronzeplastik, Avalokiteshvara, Nepal, 19. Jahrhundert
Foto 3: Bronzeplastik, Avalokiteshvara, Nepal, 19. Jahrhundert
Foto 4: Bronzeplastik, Avalokiteshvara, Nepal, 19. Jahrhundert

Bronzeplastik, Avalokiteshvara, Nepal, 19. Jahrhundert